ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

 

Airteq b.v. te Culemborg

hierna te noemen: gebruiker

 

Artikel 1 Definities

1.    In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1.    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.    Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.    Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij

indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1.    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.    De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.    Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5.    Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1.    Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.    Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5.    Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.    Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7.    Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.    Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden be�nvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.    Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financi�le en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.    Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.    In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1.    De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.    Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium

1.    Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2.    Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3.    Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4.    Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5.    Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6.    Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

7.    Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2.    Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.    Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.    Gebruiker heeft de mogelijkheid een krediet beperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2.    De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.    De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5.    Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6.    Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

1.    Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van ��n of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van _ 50,00.

2.    Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3.    De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4.    Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1.    Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de

opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

2.    Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging

1.    Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan

toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4.    Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1.    Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

����� � Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

����� � na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts���� gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

���� � opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2.    Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.    Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1.    Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2.    Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1.    Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.    Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot 5.000,00 Euro.

3.    In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

����� � de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

���� � de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

����� � redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.    Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.    De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Vrijwaringen

1.    De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2.    Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Risico-overgang

1.    Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3.    Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.    Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

1.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.    Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2.    Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3.    Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Monsters en modellen

1.    Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

2.    Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 22 Niet-overname personeel

1.    De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede ��n jaar na be�indiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 Geschillen

1.    De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Toepasselijk recht

1.    Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1.    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

2.    Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

AGEMENE VOORWAARDEN VOOR AIRTEQ SOFTWARE:

 

Totstandkoming overeenkomst AirTeq Software:

 

Deze overeenkomst komt tot stand tussen: AirTeq en de gebruiker van de �AirTeq�-programmatuur, hierna te noemen �de gebruiker�, zodra de gebruiker, voorafgaand aan het gebruik van de AirTeq-programmatuur, heeft aangegeven akkoord te gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst en zich vervolgens aanmeldt via het aanmeldformulier op de website.  Uitsluitend de bepalingen, bedingen en voorwaarden van deze overeenkomst, alsmede de Algemene Voorwaarden van waarmee de gebruiker bekend is en akkoord is, zijn van toepassing op het aan de gebruiker te verlenen gebruiksrecht ter zake de �AirTeq�-programmatuur, hierna te noemen �de programmatuur�. De gebruiker is verplicht deze voorwaarden te accepteren, voordat hij de programmatuur in gebruik neemt. De gebruiker heeft de mogelijkheid deze voorwaarden af te drukken en/of op te slaan op een lokale schijf of andere informatiedrager. AirTeq behoudt zich het recht voor om prijzen en/of voorwaarden eenzijdig te wijzigen. (tenzij anderes overeengekomen. Wijzigingen in prijs en/of voorwaarden zullen ten minste 30 dagen v��r ingangsdatum worden aangekondigd per e-mail aan het door de gebruiker aangegeven e-mailadres, op onze website AirTeq.eu en/of anderszins. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van lopende overeenkomsten. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met een of meer wijzigingen, dan heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien de gebruiker niet uiterlijk per ingangsdatum van de wijzigingen opzegt, wordt de gebruiker geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

 

Gebruiksrecht �AirTeq�-programmatuur

Deze overeenkomst verschaft de gebruiker het beperkte recht van gebruik van de programmatuur. Dit betreft de versie van de �AirTeq�-programmatuur waarvoor een overeenkomst is afgesloten, inclusief eventuele opties, en voor maximaal het overeengekomen aantal geautoriseerde locaties. De programmatuur wordt op afstand beschikbaar gesteld via internet of een ander netwerk, zonder dat aan de gebruiker een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. Door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord wordt toegang tot de programmatuur verkregen. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief, mag door de gebruiker niet worden overgedragen of afgestaan aan een derde en is beperkt tot uitsluitend het voor eigen gebruik aanwenden van die programmatuur, d.w.z. voor het voeren van de eigen administratie of administraties van derden. Elk ander gebruik is derhalve niet toegestaan. Deze overeenkomst houdt geen overdracht in van auteurs-, octrooi-, eigendoms- en/of merkrecht op de programmatuur. Het is de gebruiker niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de programmatuur. Het is de gebruiker verboden om de programmatuur te sublicenti�ren of daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikAirTeq stellen aan een derde dan wel een derde al dan niet op afstand toegang te verlenen tot de programmatuur, of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, behalve indien deze derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de gebruiker gebruikt. De aan gebruiker ter beschikking gestelde programmatuur is uitsluitend standaard-programmatuur. Van maatwerk zal slechts sprake zijn indien zulks blijkt uit een separate maatwerk-overeenkomst. Maatwerkprogrammatuur maakt op geen enkele wijze deel uit van deze overeenkomst.Het vervaardigen van kopie�n van de programmatuur is op geen enkele wijze toegestaan. De programmatuur is en blijft eigendom van AirTeq, althans behoren de auteursrechten daarop uitsluitend toe aan AirTeq, zodat AirTeq gerechtigd is daarover te beschikken. De auteursrechten op alle bij de programmatuur behorende documentatie behoren uitsluitend toe aan AirTeq.

 

 

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker is verantwoordelijk voor het geautoriseerd gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord en iedere andere in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst toegewezen toegangs- en identificatiecode en zal bij de behandeling hiervan alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht nemen. Schade of kosten als gevolg van verkeerd gebruik, dan wel misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord, komen voor rekening en risico van de gebruiker. De gebruiker is verplicht om bij de constatering dan wel het vermoeden van misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord hiervan per omgaande melding te maken bij AirTeq. Het is AirTeq toegestaan de gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en goede werAirTeq van de noodzakelijke software, hardware, internetverbinding, etc., aldus de volledige infrastructuur, om het gebruik van de programmatuur mogelijk te maken. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de programmatuur en zal deze uitsluitend aanwenden voor legale en legitieme doeleinden. De gebruiker vrijwaart AirTeq voor eventuele aanspraken van derden ter zake de wijze waarop de gebruiker gebruik maakt van de programmatuur en ter zake de eventuele resultaten hiervan. Het is de gebruiker niet toegestaan de programmatuur te gebruiken voor het maken van reclame dan wel het verspreiden van berichten op een wijze die kan worden aangemerkt als �spamming�, dan wel het verspreiden, aanbieden dan wel toegankelijk maken van materiaal dan wel informatie waarvan de inhoud in strijd is met de wet of de openbare orde. AirTeq is gerechtigd deze overeenkomst op te schorten, dan wel de toegang tot de programmatuur en de data te blokkeren voor de duur dat de gebruiker deze in strijd met deze bepaling gebruikt. Dit geldt tevens bij niet-geautoriseerd gebruik en/of bij gebruik van de programmatuur door inbreuk van derden. Schade of kosten als gevolg hiervan komen voor rekening en risico van de gebruiker.

 

Garantie en ondersteuning

AirTeq garandeert gedurende de looptijd van deze overeenkomst de goede werking van de programmatuur in overeenstemming met de door AirTeq vastgestelde specificaties, eigenschappen en functies. AirTeq kan er evenwel niet voor instaan dat de programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. AirTeq zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele problemen en/of storingen aan de website dan wel het netwerk zo spoedig mogelijk te verhelpen dan wel te doen verhelpen. Gebreken in de programmatuur die door AirTeq is ontwikkeld, dienen door de gebruiker gedetailleerd te worden omschreven en schriftelijk binnen veertien dagen na constatering te worden gemeld. Onverminderd het hieromtrent bepaalde in de Algemene Voorwaarden zal AirTeq zich er voor inspannen deze gebreken in de Programmatuur binnen een redelijke termijn op te sporen en te herstellen. De gebruiker dient AirTeq op het kantoor van AirTeq daartoe tijdig te voorzien van de benodigde gegevens en eventuele testdata. AirTeq draagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst zorg voor ondersteuning jegens de gebruiker bij het gebruik van de programmatuur.

Deze ondersteuning betreft uitsluitend de volgende onderdelen:

  1.    het verstrekken van online informatie betreffende de werAirTeq van de programmatuur, o.a. bestaande uit een online help-systeem, digitale handleidingen en instructievideo�s;

2.    telefonische ondersteuning, d.w.z. het telefonisch beantwoorden van vragen en/of oplossen van problemen van de gebruiker ter zake de functionele werking van de programmatuur, zulks uitsluitend gedurende de openingstijden van de helpdesk. Deze openingstijden zijn op maandag t/m donderdag van 8:30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 16:00 uur, behoudens algemeen erkende feestdagen en overige dagen en tijden waarop AirTeq gesloten is. Deze telefonische support wordt verleend aan een enkele contactpersoon van de gebruiker en is beperkt tot een maximum van 15 minuten per dag en vijf keer per maand. Er wordt uitsluitend support verleend voor de actuele release van de programmatuur.

Indien de gebruiker zelf gegevens importeert via een (automatisch) te verwerken bestand, een webservice of een andere automatische koppeling, dan is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de juiste onderlinge samenhang van die gegevens. Deze gegevens worden door de programmatuur slechts beperkt getest. AirTeq is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij anders is overeengekomen.  AirTeq is niet gehouden om een back-up te maken van de gegevens van de gebruiker en is niet gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten, tenzij anders is overeengekomen.

 

Nieuwe releases en uitbreidingen

Bij AirTeq Software wordt steeds de meest recente release van de programmatuur ter beschikking gesteld, zodra deze door AirTeq wordt vrijgegeven voor deze toepassing. Uitsluitend genoemde release kan door de gebruiker gebruikt worden. Administraties die zijn aangemaakt met een oudere release van de programmatuur zullen in principe automatisch worden geconverteerd naar de actuele release. AirTeq is niet verplicht om alle functionele mogelijkheden van de bestaande programmatuur over te nemen in een nieuwe release. Alle nog bij te bestellen uitbreidingen en opties zullen zonder voorafgaand overleg tegen de dan daarvoor geldende prijs aan de lopende overeenkomst worden toegevoegd.

 

Privacy, gegevensverwerAirTeq en beveiliging

De gebruiker garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door de gebruiker worden ingevoerd in de aan de gebruiker ter beschikking gestelde en te houden programmatuur. Dit betekent onder meer dat de gebruiker ervoor instaat dat alle wettelijke voorschriften, waaronder die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Over de wijze waarop de gebruiker uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens zal de gebruiker AirTeq desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door AirTeq verleende dienst worden verwerkt. De gebruiker staat er jegens AirTeq voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De gebruiker vrijwaart AirTeq tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van deze overeenkomst.De gebruiker vrijwaart AirTeq voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de gebruiker wordt gehouden of waarvoor de gebruiker op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de gebruiker bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan AirTeq toegerekend kunnen worden. De gebruiker is verantwoordelijk voor controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Indien AirTeq op grond van deze overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals schriftelijk overeengekomen. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, redelijk is. AirTeq staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

 

Op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft de gebruiker verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage in en het corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De gebruiker is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de nakoming van deze verplichtingen. AirTeq zal ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens worden beschouwd als �bewerker� in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. AirTeq zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de gebruiker na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking komen voor rekening van de gebruiker.

 

Dienstverlening en Aansprakelijkheid

Alle diensten van AirTeq worden geleverd op basis van een inspanningsverbintenis. AirTeq zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met de nodige zorg uit te voeren. AirTeq kan echter niet instaan voor een probleemloze en ononderbroken beschikbaarheid en de volledige betrouwbaarheid van de website dan wel het netwerk waarop de programmatuur beschikbaar wordt gesteld. Dit valt buiten de invloedsfeer van AirTeq. Een correcte en onbeschadigde datatransmissie kan AirTeq niet garanderen.

AirTeq is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de resultaten die met gebruikmaking van de programmatuur door de gebruiker zijn verkregen. De gebruiker zal de resultaten zelf op juistheid en volledigheid dienen te controleren. AirTeq dan wel de serviceprovider kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en/of het verhelpen van storingen. Deze buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en voor zover mogelijk buiten (Nederlandse) kantoortijden plaatsvinden. AirTeq zal de buitengebruikstelling zoveel mogelijk aankondigen op haar website. Voor de gevolgen hiervan voor de gebruiker is AirTeq niet aansprakelijk. Uitgezonderd schaden veroorzaakt door opzet of grove schuld van AirTeq, is AirTeq nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige (gevolg)schade. Indien en voor zover zodanige uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens niet mogelijk mocht blijken, dan zal zodanige aansprakelijkheid tot vergoeding van enige (gevolg)schade zijn beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde over zes kalendermaanden met een maximum van � 1500 en zulks slechts indien en voor zover de ter beschikking gestelde programmatuur is aangewend voor zijn uiteindelijke bestemming.

 

Prijs en betaling

De prijs die de gebruiker verschuldigd is voor het gebruik van de programmatuur en voor het recht op service en support zoals hierboven omschreven, bestaat uit een jaarlijks of maandelijks abonnementsbedrag. Ook kan er sprake zijn van een eenmalig startbedrag. Tenzij anders is overeengekomen worden de verschuldigde bedragen in rekening gebracht per elektronische factuur en vindt betaling plaats per automatische incasso. Bij niet-tijdige betaling, daaronder begrepen het niet-uitvoeren of storneren van een automatische incasso, wordt de gebruiker aan AirTeq over het gehele bedrag van de factuur, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 1 procent per maand of gedeelte van een maand.  Bij niet-tijdige betaling door de gebruiker aan AirTeq is AirTeq gerechtigd verdere uitvoering van deze overeenkomst jegens de gebruiker na een enkele sommatie op te schorten, zulks zonder enige aansprakelijkheid voor AirTeq en onverminderd AirTeqs verdere rechten op schadevergoeding. De gebruiker is dan in verzuim. Indien de gebruiker ondanks aanmaning en ingebrekestelling gedurende tenminste twee kalendermaanden in verzuim blijft, dan is AirTeq gerechtigd deze overeenkomst per direct te be�indigen.

 

Deze overeenkomst wordt aangegaan:

1.�� Indien er gekozen is voor een eenmalige licentie met een (verplicht) jaarlijks Service-abonnement (SAB), wordt de overeenkomst aangegaan voor twaalf maanden en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van twaalf maanden, tenzij een der��� partijen deze overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van twee kalendermaanden v��r prolongatiedatum. Tenzij anders overeengekomen.

2.    Indien er gekozen is voor een maandabonnement, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging is dan mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden.

3.    Indien er sprake is van een maandabonnement en de klant heeft ervoor gekozen voor meerdere maanden vooruit te betalen, dan zal er bij eventuele voortijdige opzegging geen restitutie van vooruitbetaalde maandtermijnen plaatsvinden.

 

De gebruiker is gerechtigd om bij prijsverhoging en/of wijziging van deze voorwaarden de overeenkomst per direct te be�indigen. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk plaats te vinden, hetzij door een (aangetekend) schrijven gericht aan AirTeq, hetzij door een e‑mail gericht aan info@aircheq.eu, onder vermelding van, de naam van de licentiehouder en het debiteurnummer. Met het be�indigen van de overeenkomst vervalt het gebruiksrecht van de gebruiker op de �AirTeq-programmatuur. Tevens vervalt dan het recht op support en service zoals hierboven omschreven. Indien de gegevensbestanden zijn opgeslagen op een door AirTeq beheerde server, zal AirTeq, na be�indiging van deze overeenkomst door opzegging, hetzij door de gebruiker, hetzij door AirTeq, de gegevensbestanden nog gedurende zes kalendermaanden voor de gebruiker beschikbaar houden, teneinde de gebruiker in staat te stellen de gegevens veilig te stellen, mits deze aan zijn verplichtingen jegens AirTeq heeft voldaan. Na deze termijn zullen de gegevens worden vernietigd, zonder enig recht op compensatie of schadevergoeding jegens de gebruiker.

 

Overige bepalingen

AirTeq blijft gerechtigd alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst/transactie met de gebruiker geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De gebruiker is daartoe niet gerechtigd.  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Alvorens de rechter te adi�ren, verbinden partijen zich om eerst te trachten een geschil in der minne op te lossen.  Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

AirTeq B.V.

Pascalweg 2b

4104 BG Culemborg